خدمات شهری

مشاوره و ارائه طرح های زیرساختی و اجرائی و تنظیف شهری و جمع آوری زباله به صورت مکانیزه و تامین ماشین آلات خدمات شهری و کلیه فعالیت های مرتبط با خدمات شهری شهرداری ها و ادارات و شرکت ها که در این زمینه سال هاست در سطح مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران فعالیت داشته است.